کوچینگ چیست؟

کوچینگ چیست؟

یادگیری، خلاقیت و نوآوری دستورالعمل های اساسی برای مؤسسات آموزشی است. یکی از مهم ترین چالش های مؤسسات آموزشی این است که چگونه میتوانند دانش و مهارت فراگیران را توسعه دهند. در این راستا، فنون و روش های نوینی چون منتورینگ و کوچینگ در کمک به بهبود شایستگی ها و توانایی های افراد مفید است.

کوچینگ فرایندی منظم، نتیجه محور، راه حل محور و مشارکتی است که طی آن کوچ افزایش تجارب در زندگی مراجع و عملکرد وی را در ابعاد مختلف تسهیل و یادگیری خودهدایتی، رشد شخصی و دستیابی به اهداف تسریع می کند.

حرفه کوچینگ با افزایش عملکرد و دستاوردهای انسان از طریق بهبود خودتنظیمی های رفتاری، عاطفی و شناختی ارتباط دارد.

کوچینگ بر شناسایی فرصت ها برای توسعه قوت ها و توانایی های میان فردی متمرکز است.

کوچینگ روشی اثربخش در دستیابی به بهبود و پیشرفت شخصی است که ممکن است در حوزه کسب وکار، مدیریتی، زندگی، ورزشی و آموزشی همراه با نتایج بسیار رضایت بخش اجرا شود. درواقع، کوچینگ در محدوده بسیار وسیعی کاربرد دارد. محبوب ترین شکل های کوچینگ شامل کوچینگ کسب وکار، کوچینگ مدیریتی و کوچینگ زندگی است.

کوچینگ کسب و کار
کوچینگ چیست؟ کوچینگ کسب و کار چگونه است؟

کوچینگ فرایندی است که در شکل های مختلف وجود دارد، اما در زمینه کسب وکار کوچینگ به طور عمومی ابزار توسعه فردی و برای تواناساختن در عملکرد مؤثرتر و تحقق و شکوفایی پتانسیلها دیده میشود.

در محیط های پرآشوب و به شدت رقابتی، بنیان گذاران شرکتها و کارآفرینان به کوچهای کسب وکار نیاز دارند تا واکنش صریح و صادقانه ای دربرابر راهبرد ها و موضوعات مدیریتی و رهبری داشته باشند.

از آنجا که کارآفرینی برای رشد اقتصادی ضروری است، علاقه ای شدید در توسعه برنامه های حمایتی اثربخش برای کارآفرینان وجود دارد.

در میان سیاست گذاران، دانشگاهیان، محققان و اقتصاددانان، حمایت از کارآفرینی یکی از بهترین راه ها برای کمک به رشد اقتصادی است.

مشکلات و موانع سر راه کارآفرینان موجب ازبین رفتن تمرکز و توجه آن ها میشود. در این راستا، کوچینگ کسب وکار یک تکنیک برای کسب بینش نسبت به علل مشکلات در محدوده زمانی کمتر و تمرکز بر گام ها، راه حل ها، اقدامات و عملیات امکان پذیر است .ارائه دیدگاه های تازه و جدید دربرابر چالش ها و مشکلات، افزایش مهارت تصمیم گیری، ازبین‎بردن شکاف عملکردی، ارتباطات مؤثرتر، افزایش اعتمادبه نفس، افزایش تعهد و تشویق به پیشرفت، اثربخشی بین فردی بیشتر و تغییر ذهنیت مثبت، عمده ترین علت تمایل صاحبان کسب وکار به استفاده از کوچینگ است.

نتایج کوچینگ چیست؟
– افزایش قدرت گوش دادن و ارائه
– مدیریت بحران و استرس
– افزایش کیفیت زندگی فردی و کاری
– افزایش یکپارچگی شخصیتی و همسو سازی رفتار و گفتار
– بهبود هوش هیجانی
– بازیابی انرژی روحی بعد از بحران‌های کاری
– افزایش مسئولیت‌پذیری و تمرکز بر پیدا کردن راه‌حل
– افزایش توان مدیریت و رهبری
– شناخت استعدادها و توانایی‌ها
– بهبود کیفیت ارتباطات
– بهبود همکاری تیمی، کارسپاری و انگیزه
– بهبود قدرت حل مساله و تفکر کلان
– بهبود اولویت بندی و مدیریت زمان و انرژی
– افزایش آگاهی نسبت به خود و اتخاذ تصمیمات خردمندانه
– افزایش قدرت انتخاب