در این مقاله به تفاوت کوچینگ با مشاوره و منتورینگ و روان درمانی می‌پردازیم. این تفاوت‌ها به معنی برتری یکی به دیگری نیست. هرکدام از این روش‌ها در جای خود می‌توانند به شما کمک کنند اما با دانستن این تفاوت‌ها می‌توانید انتخاب کنید در چه موقعیتی از چه روشی کمک بگیرید.

به زبان ساده مدیریت استعداد، به سازمان اطمینان می دهد که افراد شایسته، با مهارت های مناسب، جایگاه مناسب شغلی در جهت دستیابی به هدف های مورد انتظار کسب و کار قرار دارند.